พระธรรมเทศนา แผ่นที่ ๑

018-Aภาคปฏิบัติโดยเฉพาะ
018-Bภาคปฏิบัติโดยเฉพาะ
019-Aภาคปฏิบัติในอิริยาบท 4
019-Bภาคปฏิบัติในอิริยาบท 4
020-Aให้อารมณ์โดยเฉพาะ
020-Bให้อารมณ์โดยเฉพาะ
036-4Aอธิบายมหาสติปัฏฐานสูตร ม้วน 4
036-4Bอธิบายมหาสติปัฏฐานสูตร ม้วน 4
036-5Aอธิบายมหาสติปัฏฐานสูตร ม้วน 5
036-5Bอธิบายมหาสติปัฏฐานสูตร ม้วน 5
036-6Aอธิบายมหาสติปัฏฐานสูตร ม้วน 6
036-6Bอธิบายมหาสติปัฏฐานสูตร ม้วน 6
041-Aแนะวิธีปฏิบัติในอิริยาบท 4
041-Bแนะวิธีปฏิบัติในอิริยาบท 4
050-Aสนทนาหลักปฏิบัติธรรม
050-Bสนทนาหลักปฏิบัติธรรม
051-Aการทำทางไปพระนิพพาน
051-Bการทำทางไปพระนิพพาน
054-Aวิธีปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์ 8
054-Bวิธีปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์ 8
062-Aฝึกอิริยาบทเบื้องต้น
062-Bฝึกอิริยาบทเบื้องต้น
065-1Aวิธีปฏิบัติวิปัสสนาเบื้องต้น ม้วน 1
065-1Bวิธีปฏิบัติวิปัสสนาเบื้องต้น ม้วน 1