คู่มือปฏิบัติธรรม แนะวิธีปฏิบัติอิริยาบถ ๔  หนังสือคู่มือปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานในอิริยาบท ๔ และการกำหนดรู้วิญญาณในอายตนะ ๖
ตามในพุทธพจน์มหาสติปัฏฐานสูตร และ อริยมรรคมีองค์ ๘ อันเป็นทางสายเอก เป็นเส้นทางเดียว
ที่จะพ้นทุกข์ได้ ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ทั้งการศึกษาและการปฏิบัติธรรม
ดาวน์โหลด